کلیدواژه‌ها = رضایتمندی
ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایتمندی از سیستم اتوبوسرانی شهر سمنان

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 57-73

عباس ارغان؛ مهرو بستان شیرین


میزان رضایت شهروندان از پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش و کنترل تصادفات (مطالعۀ موردی: شهر مرودشت)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 330-343

شراره سعید پور؛ الهام تقی زاده؛ محمد رسولی؛ خضر شیخ محمد حسن آباد