کلیدواژه‌ها = مدل swot
ارزیابی کاربری اراضی شهری، شهر دهدشت...

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 122-146

مهدی ابراهیمی؛ تیمور ابرکار؛ مینا ابراهیمی


الزامات مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر اقتصاد (مورد مطالعه: شهر میاندوآب)

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 449-471

غزال معینیان میاندوآب؛ بابک فتحی؛ پریچهر معینیان