کلیدواژه‌ها = GIS
معیشت پایدار با رویکرد حفاظت از اراضی کشاورزی با استفاده از سامانه Gis

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 483-499

10.22034/gahr.2023.382966.1801

محبوب ریحان کلوانق؛ محسن احدنژاد؛ محمد تقی حیدری؛ مرتضی شهبازی


پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش شهرستان سروآباد

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 137-155

سعدی صالحی؛ 'گلان معماری


تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های مناطق روستایی در استان ایلام

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 587-607

علیرضا جمشیدی؛ معصومه جمشیدی


پهنه بندی خطر سیلاب شهری در منطقۀ 9 شهرداری مشهد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1140-1158

وحید هزاره؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار