دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1397 
8. ارزیابی گوردخمه ، جاذبه ی فرهنگی مطالعه موردی( روستای دشه)

صفحه 131-153

گونا مهردانش؛ عبدالرحمن حاجی؛ سید عباس حسامی


22. نقش شهر خلاق در توسعه خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان مورد مطالعه زاهدان

صفحه 397-409

عیسی ابراهیم زاده آکباد؛ حسین دوستی مقدم؛ سمیه قیصران پور