دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1397 
3. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحولات نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر دهدشت)

صفحه 19-36

بیژن رحمانی؛ سروش سنایی مقدم؛ محمد درخشان زاده؛ مهدی حسین پور


9. بررسی عملکرد مدیریت شهری گرگان با رویکرد حکمروایی خوب شهری

صفحه 139-153

فرحناز اکبرزاده؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ حسن موسی زاده


13. تحلیل وضعیت توسعه یاقتگی دهستان های شهرستان سروآباد

صفحه 194-204

سعدی صالحی؛ پرستو لطفی؛ لقمان رحیمیان؛ حنا درویشی


18. بررسی جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلانشهر تبریز

صفحه 273-293

سجاد فلاح پور؛ اکبر حسین پور؛ رضا آزاد مرد


19. سنجش وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان سقز با مدل HDI

صفحه 294-304

سعدی صالحی؛ هیوا قاسمی پور؛ سید میدیا لطیفی


22. تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تبریز

صفحه 335-352

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی