نویسنده = بهمن خسروی پور
بررسی عوامل موثر بر رضامندی کشاورزان از اعتبارات بانک کشاورزی

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 304-317

10.22034/gahr.2023.417282.1950

بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ مسعود یزدان پناه؛ زینب خادمی


مروری بر نقش حاکمیت دهیاریها در توسعه روستایی

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 509-528

10.22034/gahr.2023.393604.1848

بهمن خسروی پور؛ ابوالمحمد بندری


تحلیل فرصت‌های کارآفرینانه در روستاها

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 23-40

10.22034/gahr.2023.398411.1878

بهمن خسروی پور؛ مهین اسداله‌پور؛ ناهید فرندپور


بررسی اثر فقر روستایی بر تخریب جنگلهای زاگرس

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 116-139

10.22034/gahr.2023.396123.1866

ابوالمحمد بندری؛ بهمن خسروی پور


نقش و ضرورت کارآفرینی در توسعه روستایی و کشاورزی

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 205-220

بهمن خسروی پور؛ عبدالحسین شعیبی


عوامل موثر بر رضایت شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

دوره 5، شماره 1، تیر 1401، صفحه 177-187

10.22034/gahr.2022.350229.1729

بهمن خسروی پور؛ سهیلا پورجاوید؛ حسنعلی کوره پز


چیستی و چرایی کارآفرینی سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 145-160

10.22034/gahr.2022.324374.1678

بهمن خسروی پور؛ نسیم روشنی؛ حسنعلی کوره‌پز


چالش های تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 44-57

10.22034/gahr.2021.292860.1574

بهمن خسروی پور؛ الهام خسروی پور


آموزش از راه دور و نظام آموزش عالی کشاورزی

دوره 3، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 221-232

10.22034/gahr.2021.263034.1488

بهمن خسروی پور؛ حسنعلی کوره پر؛ مهری پیام


تنوع زیستی رویکردی مناسب جهت امنیت و سلامت غذایی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 285-295

بهمن خسروی پور؛ آمنه انشایی نژاد


تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 423-434

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی


نقش سازمان‏های مردم نهاد در توسعه پایدار روستایی

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 83-98

بهمن خسروی پور؛ زینب اسدی


کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولید

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 137-148

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ فاطمه کاظمی


پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در چارچوب کارآفرینی جوانان روستایی

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 788-800

آمنه سواری؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ مسعود یزدان پناه