نویسنده = بهمن خسروی پور
تعداد مقالات: 12
1. تحلیل عوامل مؤثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1400، صفحه 75-94

10.22034/gahr.2021.304988.1610

حامد ایزدی؛ بهمن خسروی پور؛ مسلم سواری


2. چالش های تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1400، صفحه 44-57

10.22034/gahr.2021.292860.1574

بهمن خسروی پور؛ الهام خسروی پور


4. آموزش از راه دور و نظام آموزش عالی کشاورزی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 221-232

10.22034/gahr.2021.263034.1488

بهمن خسروی پور؛ حسنعلی کوره پر؛ مهری پیام


5. تنوع زیستی رویکردی مناسب جهت امنیت و سلامت غذایی

دوره 2، شماره 4، بهار 1399، صفحه 285-295

بهمن خسروی پور؛ آمنه انشایی نژاد


6. تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار

دوره 2، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 423-434

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی


7. نقش سازمان‏های مردم نهاد در توسعه پایدار روستایی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 83-98

بهمن خسروی پور؛ زینب اسدی


8. بررسی نیازهای آموزشی – ترویجی زنان روستایی)موردمطالعه: شهرستان ساری استان مازندران)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 106-116

بهمن خسروی پور؛ سیده شهربانو حسینی


10. کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولید

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 137-148

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ فاطمه کاظمی


12. پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در چارچوب کارآفرینی جوانان روستایی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 788-800

آمنه سواری؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ مسعود یزدان پناه