موضوعات = سایر
توسعه اقتصادی مرزها ضامن امنیت مرزی

دوره 6، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 73-86

10.22034/gahr.2023.407441.1914

سید کامران یگانگی


تحلیل رفاه ذهنی کشاورزان در شرایط خشکسالی: مطالعه موردی شهرستان کوهدشت

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 248-263

10.22034/gahr.2023.396333.1868

معصومه فروزانی؛ علی صالح نژاد؛ مرضیه کشاورز؛ مسعود یزدان پناه


مروری بر نقش حاکمیت دهیاریها در توسعه روستایی

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 509-528

10.22034/gahr.2023.393604.1848

بهمن خسروی پور؛ ابوالمحمد بندری


تحلیل فرصت‌های کارآفرینانه در روستاها

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 23-40

10.22034/gahr.2023.398411.1878

بهمن خسروی پور؛ مهین اسداله‌پور؛ ناهید فرندپور


بررسی اثر فقر روستایی بر تخریب جنگلهای زاگرس

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 116-139

10.22034/gahr.2023.396123.1866

ابوالمحمد بندری؛ بهمن خسروی پور


بررسی و شناسایی سرچشمه های قدرت ملی

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 140-159

مهدی ستایش منش


ارزیابی نیاز پروژه خدماتی-عملکردی بازارهای روز کوثر شهر اصفهان

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 281-295

10.22034/gahr.2023.394276.1855

فرزانه دهقانی گیشی؛ زهراسادات فیاض؛ محمود محمدی


تحلیل و بررسی امنیت زندگی و بزهکاری در بافت‌های ناکارآمد شهری در شهرپارس‌آباد

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 516-541

ثربا نصیری؛ تایماز نصیری؛ ولی نصیری